Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

05-12-2023
Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến 16.242 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Đảng ủy Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm điều hành (trụ sở Công ty) và các Trạm thu phí trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Thành phần tham gia học tập bao gồm: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể đảng viên trong Chi bộ Công ty, lãnh đạo các phòng, lãnh đạo Trạm thu phí.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra với 4 chuyên đề chính gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, cụ thể và hiệu quả, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, cấp ủy các cấp chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thường xuyên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đơn vị và đất nước trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu của Công ty:

Điểm cầu tại Trung tâm điều hành đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Điểm cầu tại Trung tâm điều hành đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Điểm cầu tại Trạm thu phí nút giao QL38B

Điểm cầu Tại trạm thu phí cuối tuyến

Tin tức khác